Skip to content

Aktualności

NOWE_FIO_zestawienie_2_KOLOR

Trampolina - więcej, lepiej, profesjonalnie - 2 edycja

O projekcie dowiedz się więcej o projekcie

Lubelski Ośrodek Samopomocy od lat realizuje przedsięwzięcie pn. Sieci Punkty Partnera Lokalnego LOS dla organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Celem organizowania Sieci PPL LOS jest budowanie szerokiej koalicji wewnątrzsektorowej na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania sektora pozarządowego na Lubelszczyźnie. 

W 2022 r. otrzymaliśmy środki na wzmocnienie naszych działań poprzez dofinansowanie projektu pn. „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie – 2 edycja”. Projekt otrzymał wsparcie z Narodowego Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W projekcie zostanie zorganizowane

  1. WOJEWÓDZKIE SEMINARIUM SIECI PPL LOS  

Podczas Seminarium omówione zostaną założenia projektu, zakres oferowanego w nim wsparcia dla NGOs oraz skonsultowane indykatywne terminy i miejsca realizacji poszczególnych działań. Prócz tego oficjalnie zostaną zaprezentowane i przyjęte do sieci min. nowe organizacje członkowskie PPL LOS oraz wybrani w drodze głosowania reprezentanci do uczestnictwa w Forum Sieci PPL LOS. Seminarium będzie miało charakter spotkania otwartego, umożliwiającego uczestnikom zadawanie pytań Liderowi projektu i partnerom nieformalnym oraz formułowanie oczekiwań względem działań w projekcie i działania Sieci. Seminarium prowadzić będzie moderator. Gospodarzami Seminarium będą nieformalni partnerzy projektu – lokalne organizacje pozarządowe, będące członkami Sieci. Uczestnicy Seminarium otrzymają poczęstunek (kawa, ciastka, herbata, obiad). Praca partnerów nieformalnych przy rekrutacji na Seminarium, jego organizacji i obsłudze będzie świadczona w formie wolontariatu;

2FORUM SIECI PPL LOS 

dla przedstawicieli NGOs zrzeszonych w Sieci. Obrady Forum prowadzone będą metodą partycypacyjną Charette, polegającą na wspólnej, prowadzonej przez moderatora dyskusji uczestników, na tematy związane z celami projektu, w tym: 1 dzień – dyskusja na temat problemów dot. działania Sieci PPL LOS i zarządzania nią oraz działań, jakie należy podjąć w celu ich usprawnienia; 2 dzień – dyskusja na temat problemów związanych z zarządzaniem w NGOs oraz jawnością/przejrzystością działań NGOs oraz sposobów/standardów służących ich usprawnieniu. Dyskusje prowadzone będą początkowo w małych grupach, następnie wszyscy uczestnicy spotkają się na forum i omówią postępy prac, dzieląc się ze sobą uwagami i sugestiami przydatnymi w kolejnej rundzie pracy w grupach. Wynikiem poszczególnych dyskusji będą konkretne propozycje oraz zalecenia dotyczące każdej z omawianych kwestii. 

 

Dodatkowo w ramach Forum zostaną powołane 3 Grupy Robocze (liczące średnio po 16 osób/temat), które w kolejnym etapie projektu będą miały za zadanie wypracowanie modelowych rozwiązań w obszarach: 

1)standardu działania i zarządzania siecią PPL LOS; 

2)standardów w zakresie zarządzania NGO, w tym narzędzi do oceny skuteczności zarządzania; 

3)standardów w zakresie jawności/przejrzystości działań NGO, w tym narzędzi do oceny jawności/przejrzystości działań. 

Gospodarzem Forum będzie Wnioskodawca. Forum prowadzone będzie przez doświadczonego moderatora. Forum zorganizowane zostanie w stolicy województwa, dokąd będą mieli łatwy dojazd przedstawiciele organizacji z różnych miejscowości. Na potrzeby jego organizacji wynajęta zostanie sala. Dla uczestników Forum zapewnione zostaną: przerwy kawowe (kawa, ciastka, herbata), całodzienne wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników. Przy organizacji i obsłudze Forum pracować będą wolontariusze – członkowie Wnioskodawcy (2 osoby).

3. PRACE 3 GRUP ROBOCZYCH 

Praca grup roboczych służy wypracowaniu modelowych rozwiązań w 3 obszarach: 1)standard działania i zarządzania siecią PPL LOS wraz z narzędziami do oceny jakości i skuteczności jego wdrożenia; 2)standard w zakresie zarządzania NGO, w tym narzędzia do oceny skuteczności zarządzania; 3)standard w zakresie jawności/przejrzystości działań NGO, w tym narzędzia do oceny jawności/przejrzystości działań. 

Każda z Grup Roboczych będzie pracowała w składzie średnio 16-osobowym (składy Grup zostaną określone podczas Forum Organizacji Sieci PPL LOS) nad jednym wybranym obszarem, przez okres 5 miesięcy. Przyjęto 2 formy pracy Grup: *spotkania stacjonarne: 4 dwudniowe szesnastogodzinne spotkania face to face (8 dni x 8 godzin) dla każdej z 3 grup, przy czym 2 spotkania odbędą się przed powiatowymi konsultacjami opisanymi w działaniu 4, zaś drugie i trzecie spotkanie – po ich zakończeniu); *praca zdalna poprzez komunikatory internetowe i pocztę elektroniczną. 

Spotkania stacjonarne będą miały formę warsztatów przyszłościowych, obejmujących następujące fazy: 

PIERWSZE SPOTKANIE: *pierwszy dzień – faza przygotowawcza – zapoznanie się grupy (co jest ważne ze względu na budowanie atmosfery dla późniejszych spotkań oraz dalszej współpracy organizacji w ramach Sieci) oraz poznanie tematu będącego przedmiotem dyskusji. Podczas tej fazy przypomniane zostaną rekomendacje wypracowane podczas Forum Sieci PPL LOS, dotyczące zagadnienia, nad którym pracuje dana Grupa Robocza; *drugi dzień – faza krytyki – uczestnicy skupią się na negatywnych aspektach omawianego zagadnienia: słabych stronach, problemach i błędach, które wymagają poprawienia, co pozwoli zamknąć rozmowę o aspektach negatywnych i w toku dalszej pracy skupić się na konstruktywnej dyskusji. 

DRUGIE SPOTKANIE: *pierwszy dzień: faza utopii – uczestnicy przy zastosowaniu burzy mózgów stworzą wizję, która rozwiąże zasygnalizowane wcześniej problemy. Efektem tej fazy będą wypracowane scenariusze „przyszłościowych“ rozwiązań; *drugi dzień: faza realizacji – stworzone przez siebie w poprzedniej fazie „wizje“, uczestnicy „przekują” w konkretne propozycje działań. Podczas planowania możliwych rozwiązań zostaną wzięte pod uwagę dostępne zasoby Sieci i organizacji członkowskich oraz określone kompetencje, jakich wymaga określone działanie. 

TRZECIE I CZWARTE SPOTKANIE (po przeprowadzeniu konsultacji społecznych): pierwszy i drugi dzień: faza weryfikacji – naniesienie na wypracowane rozwiązania uwag i opinii zebranych od NGOs uczestniczących w konsultacjach i opracowanie ostatecznej wersji standardów. Efektem pracy Grup Roboczych będzie wypracowanie kompletnych modelowych rozwiązań (w/w standardy wraz z określeniem zasobów kadrowych, finansowych i infrastrukturalnych niezbędnych do ich wdrożenia oraz narzędziami do oceny jakości i skuteczności wdrożeń), w 3 obszarach, które były przedmiotem ich pracy. Praca grup roboczych będzie miała charakter warsztatów prowadzonych przez doświadczonych moderatorów. Do udziału w nich z głosem doradczym zaproszeni zostaną uznani eksperci – praktycy z dziedziny federalizacji i standardów funkcjonowania III sektora, zarządzania NGOs i jawności/przejrzystości działań NGOs (3 osoby). Prace grup roboczych realizowane będą w stolicy województwa, dokąd będą mieli łatwy dojazd przedstawiciele organizacji z różnych miejscowości. Na potrzeby ich organizacji wynajęte zostaną sale. Dla uczestników zapewnione zostaną: przerwy kawowe (kawa, ciastka, herbata), całodzienne wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu.

4. POWIATOWE KONSULTACJE ROZWIĄZAŃ WYPRACOWANYCH PRZEZ GRUPY ROBOCZE

Konsultacje prowadzone będą na poziomie powiatowym i gminnym w formie mobilnego punktu konsultacyjnego – miejsca, w którym lokalne NGOs (zarówno członkowie Sieci PPL LOS, jak i organizacje niezrzeszone w niej) będą mogły zapoznać się z materiałami informacyjnymi na temat wypracowanych przez Grupy Robocze rozwiązań, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie, wypełnić ankiety dotyczące oceny wypracowanych rozwiązań przy użyciu opracowanych w tym celu formularzy. 

5. UPOWSZECHNIENIE I WDROŻENIE WYPRACOWANYCH MODELOWYCH ROZWIĄZAŃ

Upowszechnienie wypracowanych standardów będzie się odbywało poprzez: *wydanie publikacji elektronicznej zawierającej wypracowane przez Grupy Robocze standardy, która zostanie rozesłana pocztą elektroniczną do NGOs zrzeszonych w Sieci PPL LOS; (pracownik/członek/wolontariusz tej organizacji) wyznaczona przez Zarząd danej organizacji. W ramach sieci oraz każdej z organizacji członkowskich po zakończeniu procesu wdrażania odbędzie się 1 wizyta monitoringowa w celu zbadania jakości i skuteczności wdrożenia za pomocą narzędzi dedykowanych poszczególnym standardom. Wizyty monitoringowe będą się odbywały na zasadzie wzajemnej wymiany wizyt pomiędzy organizacjami członkowskimi Sieci. W każdej wizycie weźmie udział 2 reprezentantów 2 organizacji z Sieci. Efektem każdej wizyty będzie raport podsumowujący stan wdrożenia modelowych standardów w danej organizacji.

Do pobrania:
Standard nr 1 – Standard Zarzadzania siecią PPL LOS >>
Standard nr 2 – Standard Jawności i przejrzystości >>
Standard nr 3 – Standard Zarządzania >>

6. REALIZACJA SZKOLEŃ I WIZYT STUDYJNYCH 

Programy będą się koncentrowały wokół: 1 obszar tematyczny: zarządzanie w NGOs – aspekty prawne, teoria i praktyka, dobre praktyki, kompetencje menedżerskie, modelowe standardy wypracowane przez Grupy Robocze; 2 obszar tematyczny: jawność/przejrzystość NGO – aspekty prawne, teoria i praktyka, dobre praktyki, modelowe standardy wypracowane przez Grupy Robocze. Zajęcia będą miały formę warsztatową, zastosowane zostaną metody zapewniające aktywny udział uczestników (open space i in.). W trakcie warsztatów z zarządzania uczestnicy będą dodatkowo pracować nad podniesieniem swoich kompetencji menedżerskich.

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 nazwa zadania publicznego: TRAMPOLINA – WIĘCEJ, LEPIEJ, PROFESJONALNIE – 2 edycja

wartość finansowania/dofinansowania: 351 950,00 zł

i całkowitą wartość zadania publicznego: 352 950,00 zł