Skip to content

Aktualności

pasek-z-logo-los
Powiat Puławski Przyjazny Seniorom

Powiat Puławski Przyjazny Seniorom

Formy wsparcia dowiedz się jakie formy wsparcia oferujemy

Oferujemy bezpłatny, kompleksowy program wsparcia , w tym m.in.:

– warsztaty motywacyjno-integracyjne – zajęcia wyjazdowe w wymiarze 2 wyjazdy x 3 dni/grupę x 7
grup x 20 osób razem 840 osobodni. Wybór tematyki uzależniony od potrzeb Uczestników projektu
np.: komunikacja/trening interpersonalny, trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych
współpraca w grupie, efektywne rozwiązywanie konfliktów , trening motywacyjny, negocjacje,
radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zarządzanie własnymi zasobami itp.;
-program prozdrowotny w ramach tego zadania będą realizowane zajęcia grupowe 16h/m-c x 4 gr x
20 osób x 21 m-cy oraz indywidualne 20 godz. x 60osób. W zależności od preferencji Uczestników
mogą to być: areobic, fitness, masaż, ćwiczenia izometryczne, terapia światłem, trening relaksacyjny,
ćwiczenia ogólnokondycyjne, gimnastyka usprawniająca z przyrządami, biofeedback, arteterapia,
zajęcia sportowo rekreacyjne (nordick walking, pływanie, tai-chi- trening samodoskonalenia poprzez
naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem;
-program edukacyjny –w ramach tego zadania realizowane będą:
a)zajęcia grupowe 16h/m-c x 5 grup x 15 osób x 21 m-cy, których tematyka będzie zależeć od potrzeb
Uczestników. Mogą to być: e-senior ( obsługa komputera, wyszukiwanie informacji w internecie),
trening pamięci (techniki zapamiętywania, metody ćwiczenia pamięci), warsztaty prawne (metody i
oszustwa z uwzględnieniem najczęściej występujących w odniesieniu do seniorów), kurs językowy (
angielski/niemiecki/włoski);
b) wykłady/prezentacje/pogadanki;
c) konkursy z gier logicznych- szachy, scrabble, brydż.
– program terapii zajęciowej – zajęcia grupowe 24h/m-c x5 gr x 20osób x 21 m-cy o tematyce:
a) warsztaty fotograficzne (obsługa aparatu, obiektywu)
b) warsztaty kulinarne
c) warsztaty rękodzieła (decupage, scrapbooking);
d) warsztaty teatralne/kabaretowe (techniki aktorskie, odgrywanie ról).
– program aktywizacji obywatelskiej w ramach tego zadania będą realizowane:

a) warsztaty : dziennikarstwo obywatelskie 2 gr x 15osób x 120 godz. tematyka : prawo prasowe,
prawa i obowiązki dziennikarza, praca z dyktafonem; animacja lokalna 2 gr x 15 osób x 120 h
tematyka: kampanie społeczne, zajmowanie stanowisk, przygotowywanie postulatów, wystąpieni9a
publiczne i autoprezentacja, moderowanie w debatach; odpowiedzialność społeczna 2 gr x 15 osób
x 120 godz. tematyka: budowanie więzi i dobrych relacji ze społeczeństwem, działanie zespołowe,
współdziałanie z NGO , włączanie się w inicjatywy lokalne.
b)wykłady/prezentacje/pogadanki na tematy naukowe /obywatelskie w zależności od
zainteresowań Uczestników;
c) kawiarenki obywatelskie 21 kawiarenek x 4 godz. x 20 osób- będą to debaty publiczne w formie
tematycznych kawiarenek z udziałem łącznie 200 uczestników ( 20 uczestników na kawiarenkę)
moderowane przez animatora lokalnego będą miały na celu wypracowanie tematów projektów
społecznych dotyczących inicjatyw lokalnych, okazja do konsultacji władz gminy z seniorami
dotyczących planowania wydatków z corocznej rezerwy celowej, utworzenie Senioralnej Rady Gminy
Puławy.
– poradnictwo, usługi asystenckie i wypożyczalnia sprzętu – w ramach tego zadania będą
realizowane:
a) poradnictwo prawne 100 osób x 4 godz. o tematyce: formy przekazywania własności,
problematyka zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz prawo konsumenckie;
b) poradnictwo psychologiczne 80 os x 6 h o tematyce: radzenie sobie z problemami
życiowymi/stresem, motywacja do aktywności ;
c) usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – pierwszeństwo w dostępie do usług
asystenckich będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium
dochodowego , o którym mowa w ust. Z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
d) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla Uczestników Projektu potrzebujących takiego
wsparcia. Wypożyczalnia będzie się znajdować na terenie Klubu Seniora.