Skip to content

Aktualności

pasek-z-logo-los
Biznes Lubelskie

Biznes Lubelskie

Formy wsparcia dowiedz się jakie formy wsparcia oferujemy

 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
 • Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia gospodarczej:
 • szkolenia grupowe w wymiarze 80 godzin dydaktycznych/grupę tj. łącznie 9 grup śr. 10 – osobowych, w systemie 10 dni x 8 h. Szkolenia będą realizowane w blokach – 1 blok = 16 h. Każdy z Uczestników Projektu może uczestniczyć w 5 blokach spośród 10 – doradca zawodowy podczas rozmowy w III etapie rekrutacji wyznaczy zakres wsparcia szkoleniowego przyznawanego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wynikający z doświadczenia, kompetencji i wiedzy potencjalnego kandydata/tki na Uczestnika Projektu.

Tematy bloków tematycznych: 

 • Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
 • Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS;
 • Reklama i inne działania promocyjne;
 • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej; 
 • Sporządzanie biznesplanu i jego realizacja;
 • Negocjacje biznesowe;
 • Pozyskiwanie i obsługa klienta;
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktem;
 • Wdrażanie i obsługa programów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej (m.in. programy służące do wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczenia z ZUS i US)
 • Prawo pracy (m.in. dokumentacja kadrowa, czas pracy, urlopy)

Szkolenia grupowe mają   na   celu   przygotowanie   merytoryczne   Uczestników/czek   do   podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagana jest minimum 80% frekwencja na szkoleniu   grupowym   zgodnie   z   ustalonym   harmonogramem.   Potwierdzeniem   udziału w przedmiotowym wsparciu są listy obecności.

Szkolenia grupowe zakończą się egzaminem/testem końcowym.

 • Szkolenia specjalistyczne indywidualne – w wymiarze śr. 6 godzin dydaktycznych na każdego Uczestnika Projektu/min. 4 godziny dydaktyczne/UP, w systemie 3 spotkań po 2 godziny dydaktyczne lub 2 spotkań po 2 godziny dydaktyczne Szkolenia indywidualne mają na celu wsparcie merytoryczne Uczestników/czek projektu w procesie tworzenia biznesplanów. Wymagana jest 100% frekwencja w przypadku szkolenia indywidualnego. Potwierdzeniem udziału w przedmiotowym wsparciu są listy obecności.

Zakres tematyczny szkolenia indywidualnego:

 • Sporządzanie biznesplanu i jego realizacja: biznesplan – zasady pisania, w tym zawartość merytoryczna poszczególnych zakresów, np. analiza marketingowa przedsięwzięcia, opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia. Przewidziane są konsultacje tematyczne i indywidualna pomoc zgodnie z potrzebami Uczestników/czek.
 • Tworzenie innowacyjności produktu/usługi – m.in. metoda Lean Innovation, innowacje produktowe i procesowe.
 • Wsparcie szkoleniowe związane z działalnością danej branży (np. koncesje, finanse)
  i prowadzenia działalności gospodarczej.

Po zakończeniu szkolenia grupowego i indywidualnego każdy Uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia grupowego/indywidualnego potwierdzające nabyte kompetencje. 

Wymagana frekwencja w szkoleniu grupowym i indywidualnym jest warunkiem możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

 • Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: maksymalna kwota wsparcia 23 050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa) dla  76 osób- planowany termin udzielenia wsparcia to czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r. 

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane jako bezzwrotne
w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN. Warunkiem otrzymania jest ukończenie wsparcia szkoleniowego, pozytywna ocena biznesplanu, zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego, podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenie stosownego zabezpieczenia do ww. umowy. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 • Fakultatywne wsparcie pomostowe: wsparcie pomostowe dla 76 osób wypłacane przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności licząc od dnia jej faktycznego rozpoczęcia – planowany termin udzielenia wsparcia to czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r. 

 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Wsparcie udzielane w postaci miesięcznych transz na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Są to kwoty netto w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane na podstawie oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o udzielenie pomostowego wsparcia finansowego. Oceny dokonuje 2 niezależnych ekspertów analogicznie do oceny biznesplanów. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Maksymalna wartość wsparcia pomostowego przewidziana wnioskiem o dofinansowanie wynosi: 2 800,00 PLN miesięcznie (w przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika w okresie 12 miesięcy na min. ½ etatu na podstawie umowy o prace na min. 1 miesiąc ) lub 2 600,00 PLN miesięcznie (w przypadku braku deklaracji zatrudnienia pracownika w okresie 12 miesięcy).