Skip to content

Aktualności

pasek-z-logo-los
Powiat Puławski Przyjazny Seniorom

Powiat Puławski Przyjazny Seniorom

O projekcie dowiedz się więcej o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną 200 osób (120 k + 80 m) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w rozumieniu kodeksu z terenu gmin wiejskich: Puławy, Janowiec, Ułęż z województwa lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia w ramach Klubu Seniora do 31.08.2023r. Cel projektu wpisuje się w cel RPO WL „Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej , w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie” oraz odpowiada na problem wskazany w RPO WL 2014-2020- „priorytetowym staje się zapewnienie dostępu do usług ochrony zdrowia oraz usług społecznych jak np. miejsc opieki nad osobami starszymi”, ponieważ zakłada realizację działań m. in. W zakresie edukacyjnym, prozdrowotnym, społecznym wśród 200 osób starszych/niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puławy, Janowiec, Ułęż.
Planowane rezultaty w ramach projektu:
– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu – 200 miejsc;
– Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących
po zakończeniu projektu – 50 miejsc
Wartość projektu: 3 882 191,85 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 105 753,48 PLN