Skip to content

Aktualności

pasek-z-logo-los
Biznes Lubelskie

Biznes Lubelskie

Dla kogo? dowiedz się do kogo skierowany jest projekt

Uczestnikami projektu będzie 90 osób, które spełniają kryteria grupy docelowej zawarte
w Regulaminie konkursu, tj.: są to osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, 
w tym 15 osób z powiatu puławskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), które spełniają następujące kryteria (osoba musi należeć do przynajmniej jednej grupy wymienionej poniżej w pkt a-g):

 • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 1. aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 2. bb) kobiety,
 3. cc) osoby z niepełnosprawnościami, 
 4. dd) osoby długotrwale bezrobotne, 
 5. ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

Osoby z ww. grup od lit. aa) do lit. ee) będą stanowiły co najmniej 60% wszystkich uczestników.

 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) oraz w pkt c), pkt d) i pkt e).
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40% uczestników projektu. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – g) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej.

 

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:

– posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą  na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

– zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

– zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

– zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych; 

–   były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub  związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 1.  

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy; 

–  były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; 

– posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

– otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu; 

– nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu
i ewaluacji projektu; 

– odbywają karę pozbawienia wolności.