Skip to content

OFERTA WARSZTATOWA

WARSZTATÓW DLA DZIECI, RODZICÓW ORAZ GRUP ZORGANIZOWANYCH

ZOBACZ OFERTĘ

OFERTA URODZINOWA DLA DZIECI

OFERTA NA WYNAJĘCIE SALI ORAZ ATRAKCJI URODZINOWYCH

ZOBACZ OFERTĘ

Lubelski Ośrodek Samopomocy informacje o naszym stowarzyszeniu

Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) jest organizacją pozarządową, której celem jest niematerialne wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego. Od 1998 roku prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o trzecim sektorze oraz aktywizuje środowiska pozarządowe. Celami Stowarzyszenia są: wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych; wspieranie. organizacji społecznych (pozarządowych); wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową; wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego; promowanie działań samopomocowych; tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów; działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kobiet, osób bezrobotnych, mniejszości, młodzieży i absolwentów, osób niepełnosprawnych, osób starszych; działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych; działania na rzecz rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Formy wsparcia realizowane przez Stowarzyszenie: doradztwo i konsultacje; realizacja form wsparcia takich jak: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe w ramach realizowanych projektów unijnych; prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych; szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu: zakładanie NGO, fundraising, aspekty formalno-prawne funkcjonowania NGO, marketing i public relations, współpraca międzysektorowa, budowanie partnerstw lokalnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne, aspekty finansowo-księgowe, ekonomii społecznej; wsparcie infrastrukturalne, m.in: dostęp do biblioteczki III sektora, udostępnienie sali na spotkania, użyczenie sprzętu, pomoc informatyka dla strony internetowej NGO’s; Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej; reprezentowanie i zrzeszanie NGO’s – zawiązywanie i udział w partnerstwach lokalnych; organizacja konferencji, seminariów, warsztatów; badania, analizy, ekspertyzy; minireportaże, audycje radiowe i telewizyjne, publikacje prasowe.

Projekty weź w nich udział

Realizujemy projekty dotyczące aktywizacji zawodowej/włączenia społecznego dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym a także dla przedsiębiorców i ich pracowników. Oferujemy bezpłatne szkolenia umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na naszą stronę Zakładka – Projekty.
Serdecznie zapraszamy!

Formularz wyślij nim swoje dane, jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub masz pytania.