Skip to content

Projekt Biznes Lubelskie

Celem głównym projektu jest utworzenie 100 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe dla 90 osób (54K, 36M), udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla 76 osób (46K, 30M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego (w tym powiatu puławskiego), do 31.08.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 5 135 336,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 365 036,02 PLN

Czytaj dalej...

Projekt Aktywne Puławy

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost integracji społeczno zawodowej 78 osób (47 K, 31 M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszary objęte LPR w mieście Puławy i gminie Końskowola, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in.: diagnozę potrzeb i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz kompleksowe usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, społecznym i zdrowotnym, w tym wsparcie psychologiczne i specjalistyczne, warsztaty kształcenia umiejętności społecznych i kluczowych, doradztwo zawodowe/pośrednictwo pracy, staże i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. 

Całkowita wartość projektu: 2 084 999,28 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 772 249,38 PLN

Czytaj dalej...

"Tradycja odczytana na nowo – Uniwersytet Ludowy Rzemiosła i Sztuki”

Bezpośrednie rezultaty realizacji to: Powołanie na terenie woj. lubelskiego Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła i Sztuki – Szkoła dla Pasji i Życia o różnorodnym programie zajęć. Promocja woj. lubelskiego i jego różnorodności w Polsce i zagranicą, w szczególności jej dziedzictwa historycznego materialnego i niematerialnego jako kanwa do rozwoju w dziedzinie: kultury, edukacji, przedsiębiorczości. Integracja lokalnego i regionalnego środowiska twórczego woj. lubelskiego oraz promocja regionalnych wyrobów rzemieślniczych dzięki powstałej w ramach projektu stronie internetowej i dalszych działaniach podejmowanych przez Uniwersytet Ludowy.

Czytaj dalej...

Projekt Powiat Puławski przyjazny Seniorom

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną 200 osób wykluczonych i zagrożonych   wykluczeniem społecznym   (120   kobiet, 80   mężczyzn),   w   tym  osób   z niepełnosprawnościami, z terenu gm. wiejskich Puławy, Janowiec, Ułęż z woj. Lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia w ramach Klubu Seniora do 31.08.2023r.

Wartość projektu ogółem: 3 882 191,85 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 105 753,48 PLN

Czytaj dalej...

Projekt Ster na Cel

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych co najmniej 270 przedsiębiorców ponownie podejmujących działalność gospodarczą do końca 2022 r. poprzez dokonanie analizy przyczyn poniesionych wcześniej przez uczestników niepowodzeń biznesowych i wyciągnięcie z nich wniosków dla nowych przedsięwzięć oraz uzupełnienie stwierdzonych braków kompetencji i umiejętności potrzebnych przedsiębiorcom w aktualnej działalności.

Całkowita wartość projektu: 4 450 730,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 450 730,00 PLN

Czytaj dalej...

Nieodpłatne Poradnictwo Prawne

Celem nieodpłatnego poradnictwa prawnego jest zwiększenie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. dostępu do bezpłatnego profesjonalnego poradnictwa obywatelskiego dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zamieszkujących na terenie Powiatu Puławskiego, jak również zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

Czytaj dalej...

Program Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w Polsce

Celem głównym projektu jest budowanie konsensusu społecznego na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego dla osób o specjalnych potrzebach na terenie woj. lubelskiego, poprzez m.in. rozwój współpracy podmiotów prowadzących edukację dla osób o specjalnych potrzebach, wzmocnienie potencjału podmiotów i doradców zawodowych prowadzących edukację dla osób o specjalnych potrzebach, wzrost dostępu do bezpłatnych usług doradztwa zawodowego, promowanie najlepszych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego dla osób o specjalnych potrzebach. 

Całkowita wartość projektu: 163 630,00 EUR

Czytaj dalej...

Lubelski Ośrodek Samopomocy informacje o naszym stowarzyszeniu

Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) jest organizacją pozarządową, której celem jest niematerialne wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego. Od 1998 roku prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o trzecim sektorze oraz aktywizuje środowiska pozarządowe. Celami Stowarzyszenia są: wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych; wspieranie. organizacji społecznych (pozarządowych); wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową; wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego; promowanie działań samopomocowych; tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów; działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kobiet, osób bezrobotnych, mniejszości, młodzieży i absolwentów, osób niepełnosprawnych, osób starszych; działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych; działania na rzecz rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Formy wsparcia realizowane przez Stowarzyszenie: doradztwo i konsultacje; realizacja form wsparcia takich jak: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe w ramach realizowanych projektów unijnych; prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych; szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu: zakładanie NGO, fundraising, aspekty formalno-prawne funkcjonowania NGO, marketing i public relations, współpraca międzysektorowa, budowanie partnerstw lokalnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne, aspekty finansowo-księgowe, ekonomii społecznej; wsparcie infrastrukturalne, m.in: dostęp do biblioteczki III sektora, udostępnienie sali na spotkania, użyczenie sprzętu, pomoc informatyka dla strony internetowej NGO’s; Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej; reprezentowanie i zrzeszanie NGO’s – zawiązywanie i udział w partnerstwach lokalnych; organizacja konferencji, seminariów, warsztatów; badania, analizy, ekspertyzy; minireportaże, audycje radiowe i telewizyjne, publikacje prasowe.

Projekty weź w nich udział

Realizujemy projekty dotyczące aktywizacji zawodowej/włączenia społecznego dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym a także dla przedsiębiorców i ich pracowników. Oferujemy bezpłatne szkolenia umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na naszą stronę Zakładka – Projekty.
Serdecznie zapraszamy!

Formularz wyślij nim swoje dane, jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub masz pytania.