Skip to content

RODO

Klauzula informacyjna dla Uczestników Projektów Unii Europejskiej   

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14, 20-112 Lublin.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w w celu udzielenia Pani/Panu wsparcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych w tym Europejskiego Funduszu Społecznego (perspektywa: 2014-2020).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 6. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu.
Klauzula informacyjna dla pracowników oraz kandydatów na pracowników   
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14, 20-112 Lublin.
 2. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z zatrudnieniem oraz w celu wykonania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 22.1 , art. 94 Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu tj. np. do zakończenia rekrutacji a w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 4. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów prawa.