Skip to content

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia

owes-logo-los

Szanowni Państwo,

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza trenerów (osoby fizyczne) do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia nt.:

„Tworzenie i funkcjonowanie wiosek tematycznych” (w miesiącu wrześniu 2014 r. na terenie powiatu radzyńskiego. ) Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia jest do pobrania w poniższym pliku: