Skip to content

Zapytania ofertowe – szkolenia w Świętokrzyskim…

Szanowni Państwo,

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący projekt „Dobry zawód – Nowe perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zaprasza trenerów (osoby fizyczne) do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do zawodu.

Zaproszenie_4_LOS_Z_DZ_2014   rozstrzygnięty   

Zaproszenie_5_LOS_Z_DZ_2014  rozstrzygnięty   

Zaproszenie_6_LOS_Z_DZ_2014  rozstrzygnięty