Skip to content

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia (tematyka: klauzule społeczne w zamówieniach publicznych).

owes-logo-los

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomi społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza trenerów (osoby fizyczne) do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia nt.  „Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.” w okresie lipiec – sierpień 2013 r. na terenie subregionu puławskiego (powiaty: lubartowski, opolski, rycki, puławski, radzyński, łukowski). Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia znajduję się w pkt. II Zaproszenia do składnia ofert.