Skip to content

Szkolenie „Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.”

owes-logo-los

Szanowni Państwo,

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” zaprasza:

1. Instytucje otoczenia ekonomii społecznej (Powiatowe Urzędy Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ochotniczą Straż Pożarną, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, media, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje grantodawcze i przedsiębiorcy) z powiatów:

2. Podmioty ekonomii społecznej (PES) z ww. powiatów (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Spółdzielnie Socjalne, Przedsiębiorstwa Społeczne, Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych, Spółdzielnie Pracy;

3. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie ww. zainteresowane ideą Ekonomii w tym: osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych

z powiatów lubartowskiego, puławskiego, radzyńskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego do udziału w szkoleniu  „Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.”

Trenerami szkolenia będą eksperci i praktycy z w/w zakresu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin szkolenia sierpień 2013 r.

Miejsce szkolenia – w zależności od składu grupy uczestników szkolenia, jedno z miast powiatowych subregionu puławskiego (Lubartów, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Radzyń Podlaski lub Ryki).

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy przesłać do dnia 29 lipca br. na adres b.gajewska@eslubelskie.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Biurze Projektu w Lubartowie (ul. Słowackiego 4, Ip, 20-100 Lubartów).

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji Państwa klientom oraz współpracownikom.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W imieniu Realizatora Zespół projektu