Projekt „Wiedzieć, umieć, informować – aktywizacja zawodowa kobiet z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w woj. lubelskim” realizowany w ramach Priorytetu VI, działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałnie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2010 do 30.11.2011 roku.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności zawodowej 80 kobiet pozostających bez zatrudnienia ( w tym 70% kobiet po 45 roku życia) z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w woj. lubelskim poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, instytucjach oraz przedsiębiorstwach do końca listopada 2011 roku.

Grupa docelowa to 80 kobiet, w tym 70% z nich czyli 56 kobiet, to kobiety po 45 roku życia, dysponujące co najmniej średnim wykształceniem, zamieszkałe na terenie 14 powiatów: chełmskiego, m. Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego oraz m. Zamość.

Główne działania założone i zrealizowane w projekcie to:

1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe (2 godz/os.) – łącznie 160 godz. doradztwa zawodowego. W trakcie w/w działania uczestniczki projektu zostały zdiagnozowane pod względem predyspozycji zawodowych. Podczas spotkań z doradcą zawodowym każda z uczestniczek wypracowała Indywidualny Plan Działania.

Działanie to było prowadzone jeszcze przed rozpoczęciem szkoleń.

2. Szkolenie komputerowe – „ABC komputera”, obejmujące 40 godz/os – łącznie 320 godz. W ramach szkolenia uczestniczki miały możliwość zapoznania się z podstawowymi program komputerowymi typu: Word, Excel, Power Point oraz obsługą Internetu.

3. Szkolenie „Zarządzanie projektami” – liczba godzin na osobę wynosiła 24, a łącznie 192 godz. szkoleniowe. Szkolenie miało na celu zrealizować takie tematy jak: źródła finansowania projektów w latach 2007-2013, metodologia opracowywania wniosku projektu, zarządzanie finansami projektu, jak również przygotowanie harmonogramu realizacji projektu, sprawozdawczość oraz monitoring i ewaluację projektu.

4. Szkolenie „Informator Turystyczny”, obejmujący 56 godz/os., łączna liczba godzin szkoleniowych 448. Działanie dotykało tematyki związanej z zasadami komunikacji interpersonalnej, udzielaniem informacji turystycznej. Ponadto podstawowym zadaniem szkolenia było nabycie umiejętności w zakresie udzielania informacji turystycznej na terenie woj. lubelskiego.  Celem działania było poszerzyć wiedzę uczestniczek nie tylko z dziedziny krajoznawstwa i geografii, ale również rozwoju turystyki oraz promocji produktu turystycznego na terenie swojego regionu. Uczestniczki szkolenia zdobyły także wiedzę z zakresu struktury i działania polskiego systemu informacji turystycznej oraz jednostek, lokalnych i regionalnych organizacji POT , a także mniejszych jednostek.

Powyższe szkolenia zostały zakończone testem sprawdzającym wiedze i umiejętności, jakich nabyły uczestniczki projektu. Każda z Pań otrzymała na końcu całej ścieżki szkoleniowej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Po zakończonych szkoleniach każda z uczestniczek projektu odbywała 3-miesieczny staż w organizacjach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach, w których realizowane były projekty lub do instytucji zajmujących się udzielaniem informacji turystycznej.

-- Zobacz archiwalny serwis www Projektu --