Projekt „Proaktywni 50+. II edycja” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Był on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Projekt realizowany był w okresie 01.10.2008- 31.01.2010 r.  Wsparciem zostało objęte łącznie 72 kobiety.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej pracujących kobiet powyżej 50. roku  życia.

Grupę docelową stanowiły kobiety: - znajdujące się w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia, - aktywne zawodowo i  z własnej inicjatywy zgłaszające chęć podwyższenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w wolnym czasie, - zamieszkujące, zameldowane lub pracujące na terenie województwa lubelskiego, - pracujące na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej. W ramach projektu uczestniczki otrzymały następujące wsparcie: Szkolenia modułowe: a) Warsztaty motywacyjno-integracyjne (16 godz.) b) Szkolenie „ABC pracy z komputerem” (32 godz.) c) Szkolenie „Zarządzanie projektami europejskimi” (60 godz.)