Projekt „Proaktywni 50+. II edycja” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt realizowany był w okresie 01.05.2010- 30.04.2011 r.  Wsparciem zostało objęte łącznie 72 kobiety. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej pracujących kobiet powyżej 50. roku  życia. Grupę docelową stanowiły kobiety: - po 50 roku życia; - zamieszkałe, zameldowane i/lub pracujące na terenie województwa lubelskiego; - zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niezależnych od pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. W ramach projektu uczestniczki otrzymały następujące wsparcie: 1. Szkolenia modułowe:

a) Warsztaty motywacyjno-integracyjne (16 godz.) b) Szkolenie "ABC pracy z komputerem" (32 godz.) c) Szkolenie "Zarządzanie projektami europejskimi" (60 godz.)

2. Usługi poradnictwa zawodowego (2godz./os)