„Partnerstwo i rozwój” to kolejny projekt realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Okres realizacji projektu to: 01.07.2011 r. – 31.07.2013 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (PPL LOS) na wszystkie powiaty województwa lubelskiego poprzez:

- wzmocnienie zdolności do realizacji zadań publicznych przez Sieć i jej członków poprzez wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wyłaniania reprezentantów NGO’s zasiadających w ciałach doradczych i konsultacyjnych i mechanizmu współpracy Sieci i jej członków z lokalnym i regionalnym JST,

- zwiększenie liczby organizacji członków PPL LOS do 40,

- podniesienie aktywności i zaangażowania w rozwój i działania Sieci jej członków poprzez wypracowanie i wdrożenie mechanizmów: komunikacji wewnątrz Sieci, zarządzanie Siecią i systemu budowania korzyści członków z tytułu przynależności do Sieci,

- podniesienie potencjału organizacji członkowskich Sieci poprzez: wzrost kompetencji kadry oraz opracowanie i wdrożenie programu wzmacniania zasobów ludzkich organizacji członkowskich,

- wzrost rozpoznawalności Sieci i organizacji członkowskich na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Projekt jest skierowany do Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych (NGO’s) – Członków jak również przyszłych Członków Sieci PPL LOS oraz Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:
  1. przygotowanie diagnozy stanu Sieci PPL LOS – „Katalog Środków Naprawczych”.
  2. organizacja Forum inicjującego podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i rozszerzenia Sieci PPL LOS dla NGO’s i Przedstawicieli JST.
  3. cykliczne Debaty 5 Stolików Tematycznych odbywających się w różnych częściach województwa lubelskiego dla NGO’s i Przedstawicieli JST.
  4. opracowanie i wdrożenie Strategii Sieci PPL LOS wraz ze wsparciem eksperckim przy wdrażaniu (średnio 20 godz./organizację członkowską)
  5. 384 h warsztatów (48 godz./os) oraz 20 wizyt studyjnych podnoszących kompetencję członków Sieci PPL LOS
  6. organizacja konferencji prezentującej wyniki projektu