Projekt „Mój Samorząd” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowany był przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z  Pracownią Badań Społecznych - Instytutem PBS DGA Spółka z o.o. Z siedzibą w Sopocie.

Celem ogólnym projektu było: wzmacnianie społecznego nadzoru nad administracją publiczną poprzez wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym.

 Cele szczegółowe projektu to: - rozwój i promocja mechanizmów konsultacji społecznych , opartych o ideę demokracji uczestniczącej, pozwalających na włączenie obywateli w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym - wzrost znaczenia i wzmocnienie o przydatności konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym, jako narzędzia diagnozowania potrzeb obywateli oraz zmniejszenia potencjalnych napięć społecznych przy podejmowaniu istotnych decyzji dla rozwoju lokalnego - zwiększenie zainteresowania i angażowania się obywateli w życie publiczne, dzięki uczestnictwu w konsultacjach i procesach decyzyjnych Projekt był przedsięwzięciem badawczym, w związku z tym nie została określona grupa docelowa.

Lubelski Ośrodek Samopomocy wspólnie z Siecią SPLOT odpowiadał za planowane działania w Lublinie i Chełmie w ramach projektu  w okresie 11-12.2010 r..  Kampania społeczna „Mój samorząd” miała na celu zainspirowanie obywateli do uczestnictwa we władzach lokalnych oraz upowszechnianie wyników diagnozy na temat jakości życia w Lublinie i Chełmie.

Podczas otwartych spotkań w formie „Kawiarenki Obywatelskiej” w Lublinie i w Chełmie przedstawiono wyniki badań  przeprowadzonych przez partnera projektu- firmę PBS DGA z Sopotu na temat jakości życia w powyższych miastach.  W programie zaplanowano również wypowiedzi zaproszonych gości- władz, radnych miejskich, liderów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Odbyła się moderowana przez dziennikarza dyskusja z udziałem publiczności, mieszkańców miast.