Publikacja: "Działalność odpłatna i gospodarcza w III sektorze". Raport: Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych na terenach wiejskich Lubelszczyzny 2012

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie, szczególnie na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Grupę docelową projektu stanowią organizacje pozarządowe działające na terenie woj. lubelskiego, w tym członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz tych organizacji. Przy czym zakłada się, że co najmniej 40 % organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie będą stanowiły organizacje mające swoją siedzibę na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W Projekcie zostanie udzielone bezpośrednie wsparcie łącznie 80 osobom.   Projekt zakłada udzielenie bezpłatnego wsparcia przedstawicielom organizacji pozarządowych w formie: 1)  szkoleń modułowych podzielonych na bloki tematyczne: Blok 1. 3-dniowe szkolenia (24 godz.): - (do wyboru)
 • M1. Prawne aspekty funkcjonowania i zarządzania NGOs;
 • M2. Fundraising- pozyskiwanie funduszy dla NGOs;
 • M3. Zasady budowania partnerstw międzysektorowych.
Blok 2. 3-dniowe szkolenia (24 godz.): - (do wyboru)
 • M4. Aspekty finansowe w NGOs;
 • M5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGOs;
 • M6. Planowanie strategiczne w NGOs.
2) 2 - dniowe warsztaty dotyczące aplikowania o środki na działalność NGOs ( dla wszystkich), 3) 1-dniowej wizyty studyjnej w:
 • Centrum Wolontariatu w Kraśniku połączonej z 4godzinnym warsztatem na temat „Pozyskiwania i organizowania pracy wolontariuszy"
 • Gminie Adamów.
4) świadczenia usług doradczych i konsultacyjnych w ramach Punktu Wspierania NGOs.   Uczestnicy wezmą udział w jednym z wybranych szkoleń pogłębionych w ramach bloku 1 lub 2, w warsztatach  dotyczących aplikowania o środki na działalność NGOs oraz w wizytach studyjnych.   Wymagane dokumenty zgłoszeniowe (pobierz):
 • formularz zgłoszeniowy instytucji- przedstawiciela organizacji pozarządowej (.DOC), (.PDF)
 • oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.DOC), (.PDF)
 • oświadczenie Uczestnika projektu potwierdzające miejsce zamieszkania (.DOC), (.PDF)
 • kserokopię dowodu osobistego.
 

Szkolenia będą prowadzone w formie weekendowego zjazdu w ośrodkach szkoleniowych na terenie woj. lubelskiego. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz na zakończenie świadectwa ukończenia szkolenia. W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników szkolenia zakwaterowanie oraz wyżywienie. Ponadto dla osób zamiejscowych przewidziano zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Dla uczestników wizyt studyjnych będzie zapewniony transport z Lublina do Kraśnika i Adamowa, catering oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce spotkania w Lublinie

  Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin tel./fax: (81) 743 66 13 e-mail: fio@los.lublin.pl www.los.lublin.pl   Dokumenty do pobrania: - oświadczenie przewoźnika - przejazd samochodem prywatnym - użyczenie - przejazd samochodem prywatnym - oświadczenie - przejazd samochodem prywatnym - oświadczenie 2 - wniosek o zwrot kosztów dojazdu - Publikacja LOS - Czasopismo Samopomocy Społecznej nr 95