"LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej"

Projekt był realizowany w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Celem projektu był wzrost efektywności społecznej i ekonomicznej przedsiębiorstw społecznych w woj. lubelskim poprzez: wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, profesjonalizację działań instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Projekt był skierowany do podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w woj. lubelskim, w szczególności do przedstawicieli NGOs prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanych jej rozpoczęciem w ramach przedsiębiorczości społecznej w tym organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność odpłatną nie dla zysku, grupę docelową stanowili również członkowie spółdzielni socjalnych oraz osoby fizyczne (wymienieni w art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych) zainteresowani założeniem spółdzielni socjalnej.

W Projekcie zostało udzielone bezpośrednie wsparcie łącznie 60 osobom w ramach trzech edycji szkoleń w tym 1 osoba przerwała uczestnictwo w projekcie. Projekt był realizowany w okresie: 01.11.2009r. – 31.10.2010r. Zrealizowane działania: - Szkolenia modułowe (trzy edycje) w ramach Akademii Ekonomii Społecznej 40 godz./osobę (po 20 osób w każdej edycji) - Bezpłatne doradztwo i porady prawne w zakresie ekonomii społecznej w wymiarze średnio 2 godz./osobę - 6 wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach społecznych - Regionalna Konferencja promocyjno-informacyjna na początku realizacji projektu -Konferencja upowszechniająca wyniki projektu połączona z kiermaszem osiągnięć przedsiębiorstw społecznych w woj. lubelskim. - wydanie czasopisma LOS nr 92 „Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej 2010 w woj. lubelskim” Partner Projektu: Lubelska Spółdzielnia Socjalna „Koziołek” Patronat medialny: „Nowy Tydzień”