„LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja"

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Poddz. 7.2.2  „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Celem Projektu był wzrost efektywności społecznej i ekonomicznej przedsiębiorstw społecznych w województwie lubelskim poprzez: - wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, - profesjonalizację działań instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, - promowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Grupę docelową Projektu stanowiły podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę na terenie  woj. lubelskiego oraz ich przedstawiciele zamieszkali (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie woj. lubelskiego.

Projekt był skierowany w szczególności do: a) członków i pracowników spółdzielni socjalnych, b) członków, pracowników i wolontariuszy NGOs prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanych jej rozpoczęciem w ramach przedsiębiorczości społecznej, w tym organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność odpłatną nie dla zysku. Projekt zakładał udzielenie bezpośredniego wsparcia łącznie 60 osobom. Projekt był realizowany w okresie: 01.11.2010 r. - 31.10.2011 r. Zrealizowane działania w ramach projektu:
  1. Szkolenia „Akademia Ekonomii Społecznej” (40 godz./os.) - 3 edycje szkoleniowe x 20 os.
  2. Warsztaty Klaster Ekonomii Społecznej (16 godz./os.).
  3. Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach którego uczestnicy projektu skorzystali z doradztwa w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych.
  4. Wydanie czasopisma LOS „Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej” (nakład 500 szt.)
  5. Wydanie minireportażu promującego projekt (nakład 250 szt. CD)
  6. Konferencja promocyjno-informacyjna na początku realizacji projektu.
  7. Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu połączona z kiermaszem osiągnięć przedsiębiorstw społecznych w woj. lubelskim
Partnerem Projektu była Lubelska Spółdzielnia Socjalna "Koziołek". Patronat medialny nad Projektem objął  "Nowy Tydzień"