Projekt „Leaderzy NGOs - rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS”, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Celem projektu było wzmocnienie poziomu integracji i konsolidacji Trzeciego Sektora na Lubelszczyźnie. Projekt zakładał udzielenie bezpośredniego wsparcia 30 organizacjom pozarządowych z woj. lubelskiego. Przy czym każda organizacja była reprezentowana przez 3 kluczowe osoby (łącznie 90 osób), w tym: - 30 liderów, - 30 specjalistów, - 30 osób odpowiedzialnych za księgowość w organizacjach. Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych działających na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w woj. lubelskim, w tym: członków,  pracowników, wolontariuszy działający na rzecz tych organizacji. Projekt był realizowany w okresie: 01.11.2008r. – 31.10.2010r. Zrealizowane działania: -          3 edycje szkoleń stacjonarnych po 96 godz., które były uzupełniane o szkolenia na odległość( e-learning), -          3 edycje warsztatów wyjazdowych po 24 godz. połączonych z badaniami fokusowymi, -          usługi doradcze w wymiarze 300 godz. (średnio 10 godz./organizację), -          2 wizyty studyjne dla przedstawicieli LOS w Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA w Warszawie -          wizyty studyjne przedstawicieli LOS w organizacjach członkowskich PPL LOS działających na terenach wiejskich (w tym: Fundacji Gardzienice, Regionalnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki”, LGD w Nałęczowie, Fundacji Szczęśliwe Dziecińswto) -          powstanie Raportu z badań fokusowych (analiza współpracy pomiędzy NGOs działającymi w woj. lubelskim) -          wydanie czasopisma LOS nr 90 ”Leaderzy NGOs – rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS woj. lubelskiego” -          Konferencja promocyjno-informacyjna na początku realizacji projektu -          Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, gościem specjalnym była Pani prof. Lena Kolarska – Bobińska – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Szkolenia były prowadzone w ośrodkach szkoleniowych na terenie woj. lubelskiego. W ramach projektu została utworzona Sieć  Punktów Partnera Lokalnego LOS. Partner Projektu: Centrum Promocji Pracy Patronat medialny: „Kurier Lubelski”