Projekt „Inkubator bez ścian – wsparcie podmiotów ekonomii społecznej” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Poddz. 7.2.2  „Wsparcie ekonomii społecznej”. Projekt zakładał udzielenie bezpośredniego wsparcia łącznie 60 osobom. Projekt był realizowany w okresie: 01.02.2010 r. - 31.03.2011 r. Celem Projektu był rozwój podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika aktywizacji społecznej i zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  poprzez:
  • wzrost profesjonalizacji działań i kompetencji menadżerskich kadr przedsiębiorstw ekonomii społecznej w regionie
  • wzmocnienie procesu integracji i konsolidacji działań podmiotów ekonomii społecznej
  • promowanie i upowszechniania najlepszych praktyk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych

Grupę docelową Projektu stanowiło 45 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Projekt jest skierowany w szczególności do kadry zarządzającej, menadżerskiej i pracowniczej sektora ekonomii społecznej. Ponadto grupę docelową projektu stanowi 15 os. fizycznych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r. ż. zam. w woj. lubelskim, które są zainteresowane założeniem oraz prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Zrealizowane działania w ramach projektu: 1.      3 edycje szkoleń „Menadżer Ekonomii Społecznej” dla przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, w wymiarze po 72 godz. (łącznie 216 godz.), 2.      1 edycja szkoleń  „ABC Ekonomii Społecznej” dla osób fizycznych, w wymiarze 24 godz. 3.      utworzenie i prowadzenie Punktu Wspierania Ekonomii Społecznej 4.      utworzenie regionalnej sieci Punktów Partnera Ekonomii Społecznej LOS 5.      wydanie czasopisma LOS „Lubelski Klaster Ekonomii Społecznej” (nakład 500 szt.) 6.      konferencja upowszechniająca rezultaty projektu oraz promująca ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej Partnerem Projektu była Lubelska Spółdzielnia Socjalna "Koziołek". Patronat medialny nad Projektem objął  "Nowy Tydzień"