Zarząd Lubelskiego Ośrodka Samopomocy

 Prezes Zarządu  Paweł Szabłowski
 Wiceprezes Zarządu  Piotr Przeździecki

Trenerzy / Współpracownicy:

Andrzej Juros - dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” (zorganizowanej przez MISH).

Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”. Animator powołania:
  • Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (pierwszy przewodniczący Sieci Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych SPLOT od 1996 do 2000 roku),
  • Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pierwszy prezes ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Polsce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku).
Członek Rady Programowej czasopisma „Trzeci Sektor” (Instytut Spraw Publicznych). Koordynator działań w województwie lubelskim projektów m.in.:
  • „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy Lisków”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. (konsorcjum ISP, ARF, WRZOS).
  • „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”
Wiek 58 lata, żona Zofia - nauczyciel, ojciec Pawła, Szymona, Karola i Klary. Pasja: animacja społeczna i religijna. Hobby: rower, pływanie. Bożena Żurek – ekonomista, ukończyła podyplomowe studia zarządzania projektami społecznymi, podyplomowe studia w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, szkołę trenerów STOP.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Lubelski Ośrodek Samopomocy. W latach 1998-2004 Prezes Zarządu, a w latach  2004-2007 Wiceprezes Zarządu - odpowiedzialna za zarządzanie finansowymi i ludzkimi zasobami organizacji. Prowadzi szkolenia i świadczy doradztwo między innymi z zakresu: zarządzania programami i projektami, wdrożenia projektu i finansowych aspektów zarządzania projektem, pisania projektów. Trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie.  Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca i trener w różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych. Autorka ponad 10 artykułów nt. rozwoju organizacji pozarządowych zamieszczonych w regionalnych czasopismach lub pracach zbiorowych. Pracuje również jako kierownik Działu Obsługi Badań i Projektów Naukowych KUL, w latach 2009-2010 koordynowała projekt Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, członek Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą KUL.

 Arkadiusz Biały – absolwent teolog i socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ekspert w zakresie współpracy organizacji z sektorem publicznym, specjalista ds. badań i analiz. Z LOS-em związany jest od 2006 roku. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, a szczególnie zagadnienia związane z trzecim sektorem, jak współpraca międzysektorowa, partnerstwa i ekonomia społeczna, media obywatelskie (realizator kilku reportaży filmowych) – autor lub współautor kilku badań oraz ponad 20 publikacji naukowych oraz ekspertyz w przedmiotowym zakresie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział w Lublinie. Monika Grodzka - Ekspertka ds. zarządzania projektami, rynku pracy, animacji międzykulturowej, aktywizacji lokalnej, budowania partnerstw. Certyfikowana animatorka grup międzykulturowych (animacja z wykorzystaniem pedagogiki teatru i pedagogiki zabawy), doradca zawodowy, absolwentka Szkoły Trenerów Modelu Współpracy sieci SPLOT i międzynarodowych warsztatów dla trenerów gender w Pradze. Autorka i koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, rządu Stanów Zjednoczonych, rządu RP i in., realizowanych we współpracy, w tym m.in.  z partnerami niemieckimi, włoskimi, francuskimi, białoruskimi, litewskimi. Dydaktyk i research na UMCS w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w realizacji treningów/szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczości, budowania partnerstw, zarządzania projektami, budowania zespołu, aktywizacji lokalnej, doradztwa zawodowego.  
  Urlopy pracowników