Cele

Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) jest organizacją pozarządową, której celem jest niematerialne wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego. Od 1998 roku prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o trzecim sektorze oraz aktywizuje środowiska pozarządowe.

Misją Lubelskiego Ośrodka Samopomocy jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji. Realizuje ją na pięciu płaszczyznach umożliwiających zdobycie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych w działalności organizacji pozarządowych.

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
 • wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych;
 • wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych);
 • wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • promowanie działań samopomocowych;
 • tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów;
 • działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kobiet, osób bezrobotnych, mniejszości, młodzieży i absolwentów, osób niepełnosprawnych, osób starszych;
 • działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;
 • działania na rzecz rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
Powyższe cele realizowane są w szczególności w następujących obszarach:
 • pomoc społeczna, oświata, nauka, kultura, ochrona zdrowia, ekologia, media, bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy.
Formy wsparcia
 • doradztwo i konsultacje;
 • szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu: zakładanie NGO, fundraising, aspekty formalno-prawne funkcjonowania NGO, marketing i public relations, współpraca międzysektorowa, budowanie partnerstw lokalnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne, aspekty finansowo-księgowe, ekonomii społecznej;
 • wsparcie infrastrukturalne, m.in: dostęp do biblioteczki III sektora, udostępnienie sali na spotkania, użyczenie sprzętu, pomoc informatyka dla strony internetowej NGO's;
 • Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • reprezentowanie i zrzeszanie NGO's - zawiązywanie i udział w partnerstwach lokalnych;
 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów;
 • badania, analizy, ekspertyzy;
 • minireportaże, audycje radiowe i telewizyjne, publikacje prasowe.
Działania / Osiągnięcia

Od 2004 roku stowarzyszenie LOS tworzy i wzmacnia regionalną Sieć Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (PPL LOS), jako dobrowolne porozumienie autonomicznych organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenach poszczególnych powiatów w województwie lubelskim.

Lubelski Ośrodek Samopomocy od 2007 r. posiada swoich przedstawicieli w Podkomitecie Monitorującym PO KL na lata 2007-2013 w  województwie  lubelskim.

Od 2011 roku LOS ma swojego przedstawiciela w Zespole ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim (ROPS Lublin). Bieżące obszary działań Lubelskiego Ośrodka Samopomocy to m.in.   Wsparcie III Sektora

LOS jest organizacją współzałożycielską ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych SPLOT, która skupia organizacje wspierające z różnych regionów Polski oraz założycielem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. LOS jest wydawcą Czasopisma  Samopomocy Społecznej „LOS”, które podejmuje tematy z dziedziny szeroko pojętej pomocy społecznej nie ograniczając sie tylko do problemów lokalnych.

Od 1998 roku LOS prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o III Sektorze, aktywizuje środowisko pozarządowe. LOS aktywnie angażuje się w obszarze rzecznictwa interesów Sektora m.in. poprzez: organizację konferencji i seminariów dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów lokalnych różnych szczebli; organizację szkoleń i warsztatów z aspektów współpracy z samorządem; opracowywanie raportów i ekspertyz z badań; zaangażowanie się pracowników i członków stowarzyszenia LOS jako reprezentantów trzeciego sektora w Komitetach, Radach i innych ciałach doradczo-opiniodawczych tworzonych w samorządach.

  Poradnictwo prawne i obywatelskie

Poprzez prowadzenie Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich Lubelski Ośrodek Samopomocy świadczy kompleksowe usługi doradcze i prawne dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej w formie grupowych i indywidualnych konsultacji. Celem LOS jest również budowanie mechanizmów rzecznictwa obywatelskiego i monitorowania działań jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

  Rozwój Ekonomii Społecznej

LOS jako OWES swoją ofertę kieruje do podmiotów zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w województwie lubelskim, w szczególności do przedstawicieli NGO. Działania w sektorze Ekonomii Społecznej realizuje m.in. poprzez wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, profesjonalizację działań instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, promowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. LOS jest jedną z organizacji założycielskich Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

  Federalizacja i standaryzacja III sektora

LOS rozwija i wzmacnia tworzoną od 2004 r. regionalną Sieć Punktów Partnera Lokalnego LOS obejmującą swym zasięgiem teren województwa lubelskiego. LOS wzmacnia rozwój zasobów ludzkich organizacji członkowskich w zakresie metod i technik dialogu społecznego, współpracy z administracją publiczną i innymi podmiotami. Opracowuje zasady budowania marki Sieci i organizacji członkowskich na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Aktywizacja zawodowa

LOS od początku swojego istnienia działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób, które mają trudności na rynku pracy. W tym zakresie prowadzi szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, organizuje staże i praktyki zawodowe zarówno w ramach swojej działalności statutowej, jak i poprzez realizację projektów. Od 24.02.2006r. LOS jest instytucją szkoleniową rynku pracy wpisaną do rejestru WUP Lublin pod numerem 2.06/00030/2006 a od 05.05.2014r. LOS jest agencją pośrednictwa pracy wpisaną do rejestru WUP Lublin pod numerem 10743. Jesteśmy także partnerem programu Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży oraz Lubelskiego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.