Konferencja „EKONOMIA SPOŁECZNA – ZA CZY PRZECIW?”

(28 listopada 2012 r.)

Zapraszamy na regionalną konferencję

„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”,

która odbędzie się w środę 28 listopada 2012 r.

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

w Lublinie przy al. Racławickich 14

Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji do tworzonego wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców.

Konferencja, z udziałem ogólnopolskich ekspertów i liderów ekonomii społecznej, podzielona jest na 3 bloki:

W I części „Ekonomia społeczna w Polsce i na Lubelszczyźnie”
  • Cezary Miżejewski przekaże najbardziej aktualne informacje dot. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
  • Tomasz Schimanek podpowie nam jak upowszechnić klauzule społeczne;
  • Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przedstawi sytuację sektora ekonomii społecznej w naszym województwie.

Do II części: „Korzyści wynikające z ekonomii społecznej” zaprosiliśmy liderów przedsiębiorstw społecznych, którzy opowiedzą o różnych inicjatywach z zakresu ekonomii społecznej (Barbara Sadowska, s. Małgorzata Chmielewska, ks. Stanisław Słowik, Irena Gadaj, Janina Skubik).

III część: „Uwarunkowania, bariery i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w woj. lubelskim”, będzie otwartą dyskusją z udziałem ekspertów, którzy przedstawią rekomendacje służące do opracowania założeń wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w woj. lubelskim.

Organizatorami reprezentującymi Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej są Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta i Instytut Socjologii KUL.

Konferencja organizowana jest na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Koordynatora projektu systemowego pt.: Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 23 listopada 2012 r.,:

- faksem na nr 81 743 66 13, - e-mailowo na adres: los@los.lublin.pl - pocztą na adres: Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin.  

Oryginał formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć najpóźniej w dniu konferencji.

O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają również materiały konferencyjne.

Szczegółowych informacji dotyczących konferencji udziela Justyna Szewczyk, przedstawiciel Lubelskiego Ośrodka Samopomocy,  tel.: 81 743 66 13

-- Program Konferencji 2012.11.28 -- -- Jak Dojechać 2012.11.28 --

-- Formularz Zgłoszeniowy 2012.11.28 --

Program konferencji

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.50

Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników, wystąpienia zaproszonych gościDr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – dyrektor Instytutu Socjologii KUL, Aleksandra Warmińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Część I. Ekonomia społeczna w Polsce i na Lubelszczyźnie

Prowadzący: Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – dyrektor Instytutu Socjologii KUL

10.50 – 11.10

Założenia projektu „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej” Cezary Miżejewski – Przewodniczący Grupy Strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej

11.10 – 11.30

Klauzule społeczne – jak je upowszechniać w woj. lubelskim?

Tomasz Schimanek – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

11.30 – 11.50

Sytuacja sektora ekonomii społecznej w woj. lubelskim

Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

11.50 – 12.10

Przerwa kawowa

Część II. Korzyści wynikające z ekonomii społecznej

Prowadzący: Dr Andrzej Juros – Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego

12.10 – 13.30

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej a) przedsięwzięcia spoza terenu województwa lubelskiegoKatolicka Wspólnota Chleb Życia, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia – s. Małgorzata ChmielewskaFundacja Pomocy Wzajemnej Barka – Barbara Sadowska Caritas Diecezji Kieleckiej -  Ks. Stanisław Słowik b) działanie, które jest wynikiem aktywności samorządu terytorialnegoBiłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Irena Gadajc) działania, które są wynikiem aktywności społeczności lokalnejLokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” - Janina Skubik

13.30 – 14.00

Lunch

Część III. Uwarunkowania, bariery i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim

Moderator: Zbigniew Drążkowski – Stowarzyszenie Emaus, Fundacja „Między Nami”

14.00 – 15.30

Panel dyskusyjny

-          Cezary Miżejewski – Przewodniczący Grupy Strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej

-          Tomasz Schimanek – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

-          Aleksandra Warmińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

-          Katarzyna Kępa – dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

-          Paweł Narodowiec – Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

-          Wojciech Bylicki – Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie, Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

-          s. Małgorzata Chmielewska – Katolicka Wspólnota Chleb Życia, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia -          Irena Gadaj – Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

15.30 – 16.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – dyrektor Instytutu Socjologii KULAleksandra Warmińska – dyrektor ROPS w Lublinie