Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, których działalność ma cele społeczne. Korzystają z narzędzi i technologii biznesu, aby osiągnąć korzyści społeczne.

Ekonomia społeczna jest mostem scalającym środowiska lokalne, dzięki tworzeniu sieci powiązań i współpracy między obywatelami przy realizacji celów społecznych i gospodarczych.

Ekonomia społeczna uzupełnia lukę w gospodarce, w której tradycyjne przedsiębiorstwa nie funkcjonują ze względu na brak wystarczającej opłacalności, a typowe organizacje społeczne nie potrafią działać efektywnie.

Do podmiotów ekonomii społecznej zaliczone zostały:
  • organizacje pozarządowe,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i wolontariacie,

Instytucje pomocy i integracji społecznej to jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Instytucje rynku pracy to Instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucja partnerstwa lokalnego.

Informacje na temat ekonomii społecznej są dostępne na stronach internetowych m.in.:

www.ekonomiaspoleczna.pl www.pozytek.gov.pl www.spoldzielczoscsocjalna.pl www.owes.fise.org.pl www.spoldzielnie.org.pl www.ozrss.pl www.fise.org.pl www.cesip.pl www.emes.net www.socialeconomy.eu.org