Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie chętne organizacje pozarządowe z Lubelszczyzny, w szczególności działające na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.
 • Dołącz do sieci PPL LOS.
 • Podnieś profesjonalizm swojej organizacji w pozyskiwaniu środków na funkcjonowanie oraz świadomość prawną i obywatelską.
 • Korzystaj z wypracowanych podczas projektu mechanizmów wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy członkami sieci.
 • Weź udział w zaplanowanych w ramach projektu wydarzeniach.
Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy dostarczyć do biura projektu uzupełnione dokumenty zgłoszeniowe. Więcej informacji pod adresem: www.los.lublin.pl/trampolina Projekt zakłada następujące działania:
 1. Realizacja szkoleń: a)aplikowanie o środki na działalność NGO b) świadomość prawna i obywatelska na temat funkcjonowania III sektora
 2. Poradnictwo i konsultacje świadczone przez mentorów
 3. Wojewódzkie Seminarium Sieci PPL LOS.
 4. Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych
 5. Prace trzech Grup Roboczych służące wypracowaniu modelowych rozwiązań w obszarach zwiększenia liczby organizacji członkowskich, opracowania i wdrożenia oceny narzędzi do oceny i skuteczności działań jej członków oraz wypracowania i stosowania Kodeksu Etycznego
 6. Powiatowe konsultacje ze wszystkimi członkami sieci PPL LOS dotyczące wypracowanych przez grupy robocze rozwiązań
 7. Upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań
 8. Stworzenie podstrony internetowej
Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie poprzez udzielenie wsparcia  merytorycznego potencjału organizacji członkowskich Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, w szczególności działających na terenach wiejskich i miejsko – wiejskich, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej. Projekt zakłada przyjęcie do Sieci PPL LOS minimum 24 nowych organizacji członkowskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.