Projekt „Poznaj  swoje prawa – bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego” był realizowany przez Stowarzyszenie Lubelski  Ośrodek Samopomocy w partnerstwie z Powiatem Puławskim oraz Powiatem Ryckim ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od miesiąca marca 02.2011 do 30.06.2016 r. w powiatach: puławskim i ryckim  funkcjonowały  Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich, w których świadczone były porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców w/w powiatów.

Zakres porad obejmował bardzo szeroką tematykę, między innymi: prawo cywilne, rodzinne (sprawy alimentacyjne, rozwodowe), pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy emerytalne, rentowe), karne, administracyjne, konsumenckie, majątkowe, pacjenta oraz poradnictwo obywatelskie. W Punkcie Porad z bezpłatnej porady korzystali mieszkaniecy powiatów puławskiego i ryckiego oraz instytucje działające na ich terenie – zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe.

Od marca 2011 r. funkcjonował E-Punkt Pomocy Prawnej/Obywatelskiej świadczący pomoc za pośrednictwem Internetu: e-poczty, komunikatorów - GG, Skype, dostępnych ze strony internetowej www.poznajprawa.pl.

Punkty Porad Prawnych/Obywatelskich działały: w Puławach, Żyrzynie, Nałęczowie, Kurowie, Końskowoli, Rykach, Dęblinie, Kłoczewie, Nowodworze/Sobieszynie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

-- Serwis www Projektu --