Szanowni Państwo, Rekrutacja do III edycji szkoleń została zakończona.

Warunki uczestnictwa w Projekcie Osobą uprawnioną do ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie i uzyskanie wsparcia może być osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich, na terenie objętym wsparciem (powiat puławski oraz gmina Wojciechów w powiecie lubelskim) spełniająca łącznie następujące warunki: a)      ukończyła 18 lat w dniu przystąpienia do Projektu, b)      zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie objętym wsparcie c)      korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, d)      nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego, e)      nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, f)       nie korzysta obecnie z innych dostępnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, g)      nie pozostaje w stosunku pracy lub w innej formie zatrudnienia (umowy cywilnoprawnej, umowy agencyjnej itp.) z podmiotami realizującymi Projekt, w tym Powiatem Puławskim, Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy, h)      nie jest wspólnikiem lub komplementariuszem w spółce osobowej, i)        nie jest członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osoby będącej członkiem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej (banku spółdzielczego) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, która nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.   Ilość miejsc jest ograniczona  – Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można a)      składać w zamkniętej kopercie w Biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, lub b)     wysłać pocztą lub kurierem na adres Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, lub c)       przekazać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem Biur lidera i partnerów projektu: 1)      Starostwo Powiatowe w Puławach 24-100 Puławy, al. Królewska 19 2)      Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 24-150 Nałęczów, ul. S. Żeromskiego 1 3)      Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8   Osoby zakwalifikowane do udziału w III edycji szkoleń otrzymają potwierdzenie do dnia 29.01.2013 r. drogą e-mailową lub telefoniczną. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu i terminu realizacji szkoleń. Szkolenia będą organizowane w Puławach. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz na zakończenie świadectwa ukończenia szkolenia. W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników wyżywienie.  

-- Pobierz dokumenty zgłoszeniowe --

  Szczegółowych informacji na temat rekrutacji i projektu można uzyskać w Biurze projektu w godz.: 9.00-15.00 Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Monika Krajewska- Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i doradztwa   ADRES BIURA Lubelski Ośrodek Samopomocy 20-112 Lublin, ul. Grodzka 14 tel./fax: (81) 52 52 707 e-mail: euroszansa@los.lublin.pl