Projekt: "EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny" Termin realizacji projektu: 10.08.2011 r. - 31.10.2014 r.

Celem projektu jest wyrównanie szans rozwojowych obszarów wiejskich w woj. lubelskim poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny poprzez:

  • rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
  • stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w zakresie rozwoju funkcji turystycznej, jako istotnego czynnika aktywacji mieszkańców podregionu w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę UEFA EURO 2012
  • wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia ustawicznego, prowadzące do pełnego uczestnictwa mieszkańców obszarów wiejskich w życiu zawodowym i społecznym
  • rozwój komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na promowanie podregionu oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej
  • wymianę wiedzy i doświadczeń ze Szwajcarią w zakresie budowania partnerstw lokalnych
  W projekcie zaplanowano działania m.in.:
  • szkolenia warsztatowe aktywizujące w kierunku działalności pozarolniczej
  • szkolenia z przedsiębiorczości z elementami doradztwa oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • redystrybucję grantów na lokalne projekty konkursowe (imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne itp.)
  • prowadzenie portalu internetowego
  • opracowanie Planu Rozwoju Turystyki w podregionie
  Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Puławach 24-100 Puławy, ul. Królewska 19 Tel. +48 81 886 11 35 e-mail: euroszansa@pulawy.powiat.pl www.euro-szansa.pl