Szanowni Państwo, Rekrutacja do III edycji szkoleń została zakończona.

Od 17 stycznia 2013 r. Lubelski Ośrodek Samopomocy wznowił rekrutację uczestników do III edycji szkolenia z elementami doradztwa „ABC Przedsiębiorczości” w ramach projektu:

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji do 40.000 PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich na terenie powiatu puławskiego (gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Wąwolnica, Żyrzyn, Puławy - z wyłączeniem Miasta Puławy) lub gminy Wojciechów w powiecie lubelskim.

  Projekt zakłada następujące formy wsparcia: 1)      Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (96 godz./osobę) z elementami doradztwa (3 godz./osobę) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej: -        Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej” (8 godz.) -        Blok B „Jak założyć własną firmę- krok po kroku” (64 godz.) -        Blok C „Biznesplan” (24 godz.)

2)      Udział w spotkaniu panelowym z przedsiębiorcami oraz jednodniową wizytę studyjną w przedsiębiorstwach turystycznych w ramach promocji i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości związanej z turystyką na obszarach wiejskich,

3)      Możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich do wysokości 40.000 PLN (wymagany wkład własny 30%).

Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” będą organizowane w Starostwie Powiatowym w Puławach przy al. Królewska 19 w Sali nr 102. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz na zakończenie świadectwa ukończenia szkolenia. W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników wyżywienie.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń 01.02.2013 r. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany programu i terminu realizacji szkoleń.

 

Miejsce szkolenia

Starostwo Powiatowe w Puławach

Termin  szkolenia

01.02.2013 – 08.03.2013

Godziny zajęć

9.00-16.00
 
Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej”  
M1 01.02.2013 Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej (8 godz.) Monika Grodzka
Blok B „Jak założyć własną firmę – krok po kroku”  
M2 25.02.2013 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (8 godz.) Aleksy Surma
M3 07.03.201308.03.2013 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (16 godz.) Andrzej Ponczek
M4 05.02.201318.02.2013 Podstawy księgowości w małych firmach (16 godz.) Agnieszka Bugała
M5 14.02.201315.02.2013 Podstawy marketingu i promocji (16 godz.) Aleksy Surma
M6 19.02.2013 Źródła finansowania działalności gospodarczej ukierunkowanej na turystykę (8 godz.) Aleksy Surma
Blok C „Biznesplan”  
M7 08.02.2013 Wprowadzenie do metodologii budowania biznesplanu (8 godz.) Zygmunt Klimczuk
M8 12.02.2013 Finansowe aspekty biznesplanu (8 godz.) Zygmunt Klimczuk
M9 21.02.2013 Sporządzanie biznesplanu (8 godz.) Zygmunt Klimczuk
 
Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach związanych z turystyką (w godz. 8-18)
Spotkanie panelowe z przedsiębiorcami działającymi na terenie powiatu puławskiego (w godz. 10-14)
Warunki uczestnictwa w projekcie: Uczestniczyć w projekcie może osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie turystyki na obszarach wiejskich, na terenie 11 gmin objętym wsparciem, które łącznie spełniają następujące warunki: 1)      ukończyła 18 lat w dniu przystąpienia do projektu, 2)      zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie objętym wsparciem, 3)      korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 4)      nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego, 5)      nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, 6)      nie korzysta obecnie z innych dostępnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 7)      nie pozostaje w stosunku pracy lub w innej formie zatrudnienia (umowy cywilnoprawnej, umowy agencyjnej itp.) z podmiotami realizującymi Projekt, w tym Powiatem Puławskim, Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy, 8)      nie jest wspólnikiem lub komplementariuszem w spółce osobowej, 9)      nie jest członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osoby będącej członkiem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej (banku spółdzielczego) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, która nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.  

Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie do dn. 29.01.2013 r. telefonicznie lub e-mailem.

Termin zakończenia rekrutacji upływa 25 stycznia 2013 r.  

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można składać w zamkniętej kopercie drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

  Adres Biura Projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin tel.: 81 525 27 07 fax: (81) 743 66 13 e-mail: euroszansa@los.lublin.pl   Istnieje również możliwość przekazania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem Biur Instytucji Realizującej i Partnerów Projektu: 1)      Starostwo Powiatowe w Puławach al. Królewska 19, 24-100 Puławy 2)      Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ul. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów 3)      Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola  

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji i projektu można uzyskać w Biurze Projektu w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14 w godz.: 9.00-15.00.

  Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Monika Krajewska - Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i doradztwa