Pierwsze dotacje zostały przyznane!

W pierwszym konkursie, w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, na założenie firmy w branży turystycznej wybranych zostało 8 projektów. Każdy z nich otrzymał dofinansowanie w kwocie do 40 tys. zł. Działalność nowopowstałych podmiotów gospodarczych będzie dotyczyć: usług noclegowych, usług przewodnickich wraz z organizacją wycieczek, tradycyjnego wyrobu ceramiki: mozaiki, naczyń, pamiątek, usług nauki jazdy konnej i organizowania przejażdżek oraz usług w zakresie turystyki kulturowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków: Start - up

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6 - Działania wspierające biznes  z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem konkursu jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów w zakresie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Przedmiotem niniejszego naboru wniosków w konkursie 1/START-UP/2012 jest przyznanie 11 osobom fizycznym jednorazowych bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w zakresie turystyki związanej z m.in.:

a)      turystyką wiejską, b)      sprzedażą produktów lokalnych, pamiątek i wyrobów twórców ludowych, c)      wypożyczaniem sprzętu turystycznego, d)     działalnością rzemieślniczą opartą na miejscowych tradycjach, rękodzielnictwie artystycznym i sztuce ludowej, e)      usługami transportowymi związanymi z przewozem turystów, f)       działalnością usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, organizowaniem imprez i wycieczek turystycznych, g)      obsługiwaniem klientów korzystających z innych usług turystycznych. Termin składania wniosków: od 24.09.2012 r. do 24.10.2012 r. do godz. 15.00 Miejsce składania wniosków: Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin. Limit dostępnych środków w naborze 128.894,70 CHF (franków szwajcarskich). Minimalna kwota dofinansowania: 8.000,00 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania: 40.000,00 PLN.

Kwalifikujący się Wnioskodawcy to: osoby fizyczne, które ukończyły I edycję szkoleń „ABC Przedsiębiorczości” z elementami doradztwa w ramach Działania 6.1 Projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” zorganizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy, z obszaru 11 gmin należących do LGD „Zielony Pierścień”: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.

Wnioskodawca w konkursie może złożyć tylko jeden wniosek. Kontakt:

Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z prawidłowym wypełnieniem wniosku – telefonicznie, listownie, e-mailem oraz bezpośrednio w biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.

Lubelski Ośrodek Samopomocy – Partner Projektu 3 ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, Tel./fax.: 81 743 66 13 e-mail: euroszansa@los.lublin.pl www.los.lublin.pl   Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z zasadami konkursu i kwalifikowalności kosztów – telefonicznie, listownie, e-mailem oraz bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupie Działania „Zielony Pierścień” (Operator Dotacji).

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” – Operator Dotacji

ul. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów, tel./fax.: 81 501 61 40 e-mail: lgd@zielonypierscien.pl www.zielonypierscien.pl   Dokumenty konkursowe można pobrać poniżej: - Poprawiony zał nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji umożliwiający wpisanie więcej tekstu w poszczególnych tabelach - Wniosek o przyznanie dotacji [1/START-UP/2012] .DOC - Wniosek o przyznanie dotacji [1/START-UP/2012] .PDF - Instrukcja wypełniania wniosku [1/START-UP/2012] - Oświadczenie_Wnioskodawcy_o_zapewnieniu_środkow [1/START-UP/2012] - Formularz informacji pomoc de minimis [1/START-UP/2012] - Karta oceny formalnej wniosku [1/START-UP/2012] - Karta oceny merytorycznej wniosku [1/START-UP/2012] - Zaproszenie do składania wniosków [1/START-UP/2012] - Dokumentacja konkursowa [1/START-UP/2012] - Plan Rozwoju Turystyki - nie zatwierdzony