Szanowni Państwo, Rekrutacja do III edycji szkoleń została zakończona.

W dn. 02.07.2012 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do III edycji szkoleń w ramach projektuEUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich na terenie powiatu puławskiego (gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Wąwolnica, Żyrzyn, Puławy- z wyłączeniem Miasta Puławy) lub gminy Wojciechów w powiecie lubelskim. Priorytetowo będą traktowane osoby posiadająca status rolnika lub osoby bezrobotnej.

  Projekt zakłada w każdej z trzech edycji (w jednej edycji po 20 osób) zastosowanie następujących instrumentów wsparcia łącznie: a)      Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (w wymiarze - 96 godz./osobę) z elementami doradztwa umożlwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej: □       Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej” (16 godz.) □       Blok B „Jak założyć własną firmę- krok po kroku” (56 godz.) □       Blok C „Biznesplan” (24 godz.) Uczestnicy szkolenia skorzystają z usług doradczych w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej , w wymiarze 3godz./os.   b)     Promocję i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości związanej z turystyką na obszarach wiejskich, w tym: □       Spotkania panelowe z przedsiębiorcami □       Jednodniowa wizyta studyjna w przedsiębiorstwach   c)      udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla uczestników szkoleń z elementami doradztwa, których wnioski o dotację uzyskają największą liczbę punktów w konkursie ogłoszonym przez Operatora Grantu (Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”) □       przyznanie 33 dotacji □       maksymalna kwota brutto jednej dotacji 12 000 CHF □       wymagany wkład własny 30% □       monitorowanie przez 12 miesięcy prawidłowego wydatkowania dotacji   Warunki uczestnictwa w Projekcie

Osobą uprawnioną do ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie i uzyskanie wsparcia może być osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich, na terenie objętym wsparciem (powiat puławski oraz gmina Wojciechów w powiecie lubelskim) spełniająca łącznie następujące warunki:

a)      ukończyła 18 lat w dniu przystąpienia do Projektu, b)      zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie objętym wsparcie c)      korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, d)      nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego, e)      nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, f)       nie korzysta obecnie z innych dostępnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, g)      nie pozostaje w stosunku pracy lub w innej formie zatrudnienia (umowy cywilnoprawnej, umowy agencyjnej itp.) z podmiotami realizującymi Projekt, w tym Powiatem Puławskim, Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy, h)      nie jest wspólnikiem lub komplementariuszem w spółce osobowej, i)        nie jest członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osoby będącej członkiem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej (banku spółdzielczego) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, która nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.   Ilość miejsc jest ograniczona  – Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można a)      składać w zamkniętej kopercie w Biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, lub b)     wysłać pocztą lub kurierem na adres Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, lub c)       przekazać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem Biur lidera i partnerów projektu: 1)      Starostwo Powiatowe w Puławach 24-100 Puławy, al. Królewska 19 2)      Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 24-150 Nałęczów, ul. S. Żeromskiego 1 3)      Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8  

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają potwierdzenie do dnia 10.09.2012 r. drogą e-mailową lub telefoniczną. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu i terminu realizacji szkoleń.

Szkolenia będą organizowane na terenie powiatu puławskiego (III edycja szkoleń w Puławach). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz na zakończenie świadectwa ukończenia szkolenia. W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników wyżywienie.

 

Ramowy program szkoleń- III edycja

Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej”
M1: Kształtowanie podstaw przedsiębiorczego myślenia i działania (8 godz.)
M2: Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej (8 godz.)
Blok B „Jak założyć własną firmę – krok po kroku”
M3: Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (8 godz.)
M4: Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (16 godz.)
M5: Podstawy księgowości w małych firmach (16 godz.)
M6: Podstawy marketingu i promocji (8 godz.)
M7: Źródła finansowania działalności gospodarczej ukierunkowanej na turystykę (8 godz.)
Blok C „Biznesplan”
M8: Wprowadzenie do metodologii budowania Biznesplanu (8 godz.)
M9: Finansowe aspekty Biznesplanu (8 godz.)
M10: Sporządzanie Biznesplanu (8 godz.)
  Dokumenty zgłoszeniowe: - Regulamin rekrutacji - Euroszansa (.DOC) - Regulamin rekrutacji - Euroszansa (.PDF) - Formularz rekrutacyjny - Euroszansa (.DOC) - Formularz rekrutacyjny - Euroszansa (.PDF)   Szczegółowych informacji na temat rekrutacji i projektu można uzyskać w Biurze projektu w godz.: 9.00-15.00 Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Anna Pożarowszczyk- Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i doradztwa   ADRES BIURA Lubelski Ośrodek Samopomocy 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54 e-mail: euroszansa@los.lublin.pl 17 marca b.r. w Puławach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny-budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny”.