Regulamin Projektu do wglądu: - Regulamin Projektu [LAF] .PDF   Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania: - Formularz Zgłoszeniowy [LAF] .DOC - Formularz Zgłoszeniowy [LAF] .PDF - Ankieta Motywacyjna [LAF] .DOC - Ankieta Motywacyjna [LAF] .PDF - Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych [LAF] .DOC - Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych [LAF] .PDF - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie [LAF] .DOC - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie [LAF] .PDF

 - Wszystkie powyższe pliki do pobrania łącznie: LOS_LAF_Rekrutacja

Dokumenty należy dostarczyć: a) osobiście do Biura Projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Narutowicza 54 w Lublinie, b) pocztą tradycyjną na adres Biura Lubelskiego Ośrodka Samopomocy: ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, c) faxem pod numer: 81 743 66 13, d) podpisane i zeskanowane, pocztą elektroniczną na adres e-mail: laf@los.lublin.pl. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji i projektu można uzyskać w Biurze projektu w godz.: 9.00-15.00 ADRES BIURA: Lubelski Ośrodek Samopomocy 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54 tel./fax: (81) 743 66 13 e-mail: laf@los.lublin.pl