OWES_Logo_W150Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomi społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza trenerów (osoby fizyczne) do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia nt.:

„Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” na terenie Miasta Lubartowa.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia jest do pobrania w poniższym pliku:

Zaproszenie do składania ofert [2/LOS/Z/WSES]

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia