Uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/LOS/Z/PBU zostaje unieważnione w związku ze zmianą przedmiotu zamówienia. Zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku. Przedmiot zamówienia dotyczy:

przeprowadzenia 2 audytów zewnętrznych projektu „NGOs bez granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007 – 2013 (nr referencyjny EuropeAid/131508/M/ACT/MULTI). Audyty mają zostać przeprowadzone u Partnera Wiodącego (Lubelski Ośrodek Samopomocy) oraz Partnera 1 (Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Uczniów "Forteca"). Ogólna wartość indykatywna projektu wynosi 492 996,63 €. Czas trwania projektu: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Planowany indykatywny termin przeprowadzenia audytów: 1 audyt: marzec/kwiecień 2013 r. (audyt wydatków poniesionych w okresie październik 2013 - marzec 2014); 2 audyt: wrzesień/październik 2014 r. (audyt wydatków poniesionych w okresie kwiecień 2014 - wrzesień 2014) Audyt powinien zostać przeprowadzony w oparciu o wymogi zawarte w umowie o dofinansowanie wraz z dołączonymi do niej aneksami i załącznikami. Termin na złożenie ofert upływa 17.06.2013 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/LOS/Z/PBU – audyt zewnętrzny projektu