Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomi społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza trenerów (osoby fizyczne) do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia nt.: „Ekonomia Społeczna jako instrument rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych” na terenie Miasta Lubartowa. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu oraz zakresu zamówienia jest do pobrania w poniższym pliku: – Zaproszenie do składania ofert [1/LOS/WSES]
Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia (Lubartów)