Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana zostanie na okres 2 lat jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego. W skład Rady wejdzie 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego.

Lubelski Ośrodek Samopomocy proponuje kandydaturę Pani Moniki Tarnowskiej (Członkini Zarządu LOS). Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką kandydatki (VII. PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH I AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH; pkt. 4) oraz prosimy o ewentualny głos.

- Zobacz Listę kandydatów

Przypominamy, że głosy oddajemy zgodnie z Regulaminem trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Ważne są tylko głosy oddane na  „Formularzu do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego"

Głosy oddawać można do 19 września 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego

-- Żródło -- Formularz głosownia --

Jako członek Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych rekomendujemy również następujące kandydatury: Zbigniew Drążkowski - Stowarzyszenie Emaus w Krężnicy Jarej Maria Wawer - Fundacja „Pomóżmy Potrzebującym”

Kandydaci do Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego