O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 91 osób niepełnosprawnych (55 kobiet, 36 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie (w szczególności osoby: pozostające bez zatrudnienia; bezrobotne należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy; o niskich kwalifikacjach), zamieszkałych w woj. lubelskim, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. identyfikację potrzeb i opracowanie IPD, doradztwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 28 uczestników projektu do 31.01.2019 r.

Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem realizowanym przez wyszkolonych i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów. Zorganizowane zostaną szkolenia, dostosowane do potrzeb uczestników, kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Zadania realizowane w ramach projektu mają przygotować uczestników do odbycia stażu z możliwością późniejszego zatrudnienia.

Okres realizacji: 01.01.2018-31.01.2018

Wartość projektu: 1 813 506,43 zł

Dofinansowanie: 1 757 376,49 zł w tym z UE: 1 572 389,91 zł