O projekcie

Lubelski Ośrodek Samopomocy
zaprasza do udziały w projekcie

„Nowe kwalifikacje, większe szanse”

 

 

Celem projektu jest  zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób (66 kobiet,54 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. lubelskie (w tym w 80% będą to os. bezrobotne a w 20% – os. bierne zawodowo) m.in. poprzez poradnictwo zawodowe, staże, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe w zakresie monter OZE /koordynator projektów unijnych/grafik komputerowy/specjalista ds. finansowych i kadr, pracownik kancelaryjny oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez 96 uczestników projektu (53 kobiet, 43 mężczyzn) do 30.09.2017r.

 

Wsparciem zostanie objętych 120 kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej,  należących do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej
b) kobiety
c) osoby z niepełnosprawnościami
d) osoby długotrwale bezrobotne
e) osoby o niskich kwalifikacjach

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, wsparcie skierowane będzie do osób, które należą do I lub II profilu pomocy.

 

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:

  1. Diagnozę potrzeb
  2. Indywidualne Plany Działania
  3. Poradnictwo Zawodowe
  4. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru): Monter instalacji OZE, Grafik komputerowy, Specjalista finansowych i kadrowych, Koordynator projektów unijnych, Pracownik kancelaryjny
  5. 3 miesięczne płatne staże
  6. Pośrednictwo Pracy

 

 

Planowanym efektem jest :

a). uzyskanie kwalifikacji  po opuszczeniu programu przez:
– osoby bezrobotne w tym długotrwale – 77
– osoby bierne zawodowo – 20
w tym osoby niepełnosprawne – 48

b). Podjęcie zatrudnienia przez:
– osoby bezrobotne (w tym długotrwale) – 44
– osoby bierne zawodowo – 8
w tym osoby niepełnosprawne – 15

 

Wartość projektu: 1 357 710,72 zł

Dofinansowanie: 1 289 689,41 zł w tym z UE: 1 154 054,11 zł