Rekrutacja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ATRAKCYJNYCH SZKOLENIACH!

 • KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
 • KIEROWCA AUTOBUSU
 • KOSMETYCZKA
 • KSIĘGOWA – kurs I i II stopnia

 ZAPRASZAMY OSOBY NIEPRACUJĄCE Z TERENÓW OBJĘTYCH LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI DLA MIASTA PUŁAWY, MIASTA DĘBLIN, MIASTA PONIATOWA, MIASTA I GMINY RYKI

 Zasady rekrutacji do udziału w projekcie:

 1. Rekrutacja jest otwarta i trwa od maja 2018 r. i odbywa się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans.
 2. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zgłaszają swój udział poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną (skan podpisanych dokumentów)
 3. Rekrutacja jest dwuetapowa.
 4. Pierwszy etap – Ocena formalna złożonych formularzy
 5. Drugi etap – Ocena merytoryczna formularzy pod kątem spełniania kryteriów punktowanych tj. po 5 punktów za każde spełnione kryterium wymienione poniżej.
  • osoba z rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym o ile minimum 1 z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem (udokumentowanie – zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Rodzinie o opiece nad dzieckiem)
  •  osoba o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną/ z całościowym zaburzeniem rozwoju (udokumentowanie – orzeczenie o niepełnosprawności i oświadczenie uczestnika).
  •  Osoba lub członek rodziny korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (udokumentowanie – zaświadczenie z OPS)
  •  Osoba zagrożona ubóstwem (udokumentowanie – zaświadczenie z OPS)
  •  Osoba długotrwale bezrobotna (udokumentowanie – zaświadczenie z UP)
  •  Osoba o niskich kwalifikacjach do ISCED 3 (udokumentowanie – kopia ostatniego świadectwa szkolnego)
  •  Osoby młode poniżej 25 r. ż. (udokumentowanie – oświadczenie uczestnika)
  •  Osoby bez doświadczenia zawodowego (udokumentowanie – oświadczenie UP)
  •  Osoby po 50 r. ż (udokumentowanie – oświadczenie uczestnika)
 6. Rekrutacja odbywa się na daną grupę szkoleniową.
 7. Zakwalifikowanych zostanie 65 osób (lista podstawowa). Powstanie też lista rezerwowa min. 15 osób.
 8. W przypadku równej liczby punktów w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zagrożone ubóstwem, potem kolejno: długotrwale bezrobotne; bez doświadczenie zawodowego; o niskich kwalifikacjach; do 25 r. ż; po 50 r.ż.
 9. Osoby niezakwalifikowane otrzymają pisemną informację o przyczynach odrzucenia i otrzymanej liczbie punktów.