O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 65 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu KC) obszary objęte programami rewitalizacji w gminach: miasta Puławy, miasta Dęblin, miasta Poniatowa, miasta i gminy Ryki poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in.: diagnozę potrzeb i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, doradztwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, usługi o charakterze społecznym i zdrowotnym i nabycie kwalifikacji przez min. 26 osób, poszukiwanie pracy przez min. 23 osób, oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 15 uczestników projektu do 30.06.2019 r.

Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem realizowanym przez wyszkolonych i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów, opiekunów osób niepełnosprawnych, asystentów rodziny, socjoterapeutów, prawników. Zorganizowane zostaną szkolenia, dostosowane do potrzeb uczestników, kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Zadania realizowane w ramach projektu mają przygotować uczestników do odbycia stażu z możliwością późniejszego zatrudnienia.
Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 1 541 344,37 PLN
Dofinansowanie: 1 464 276,37 PLN w tym z UE: 1 310 142,71 PLN