Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące tereny objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji dla gminy: miasta Puławy , miasta Dęblin, miasta Poniatowa, miasta i gminy Ryki, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym ubóstwem) w szczególności osoby:

  • bezrobotne w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • niepełnosprawne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć praktyczne doświadczenia zawodowe, które ułatwią im poruszanie się na rynku pracy.